Algemene voorwaarden DB International Study B.V.

Inleiding

 1. DB International Study B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73537810, gevestigd en kantoorhoudende te 2511 BL Den Haag aan het Spui 39E, hierna te noemen: “DBIS“.
 2. De diensten die op de website www.dbinternationalstudy.com beschreven zijn, zijn in beginsel bedoeld voor studenten, universiteiten en middelbare scholen en hun scholieren die op zoek zijn naar een verblijf op een passende Engelse college, universiteit of kostschool (boarding school). DBIS adviseert, bemiddelt en faciliteert door middel van het aan haar verbonden netwerk van Engelse boarding schools, colleges en universiteiten (hierna: de Engelse scholen). Door zich middels het (op de website down te loaden) registratieformulier in te schrijven voor een van de in een prospectus /brochure beschreven of geoffreerde verblijven aan de Engelse scholen, aanvaardt u in ieder geval de onderstaande algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van DBIS.
 3. Op alle door en/of aan DBIS gedane offertes en alle met DBIS gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt/worden verstaan onder: de Engelse school: één van de Engelse scholen met wie DBIS een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor plaatsing van de scholier(en); de adviesovereenkomst: de advies en bemiddelingsovereenkomst tussen DB International Study en de scholier en/of de school m.b.t. (de advisering van) de opleiding en overige dienstverlening al of niet i.v.m. de opleiding en de plaatsing aan de Engelse school van de scholier of de aangewezen scholieren van de school. de overeenkomst(en): alle overeenkomst(en) gesloten tussen DBIS en de opdrachtgever. de opdrachtgever: de school en/of de scholier en/of de Engelse school de prijs: de prijs van de opleiding en/of overige dienstverlening als vermeld in de overeenkomst. de pakketreis: een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten in de zin van artikel 3 van de Europese Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek (BW); de Richtlijn: is de Europese Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad en Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; de school: de school met wie DBIS als tussenpersoon een overeenkomst van onderwijs en/of verblijf aan de Engelse school heeft gesloten of wenst te sluiten; de scholier: zowel degene die een opleiding wil volgen als, voor zover van toepassing, zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, met wie DBIS een overeenkomst van onderwijs en/of verblijf aan de Engelse school heeft gesloten of wenst te sluiten. de scholieren: hiermee wordt bedoeld iedere scholier, zowel de scholier als ook de scholieren van de school.

 

Artikel 1: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (post, fax, email) aanvaarding van opdrachtgever van het aanbod van DBIS. Slechts DBIS komt een beroep toe een aanvaarding te accepteren van een voorstel/offerte/aanbod dat mondeling of digitaal (zoals Whatsapp, SMS, via website) plaatsvindt of wanneer enige vorm van instemming met het voorstel blijkt uit bijv. een bevestiging van deelname en/of het opgeven van een of meerdere namen van deelnemer(s) of andere gedragingen van de opdrachtgever die DBIS redelijkerwijs als aanvaarding kan aanmerken.
 2. Alle door DBIS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Herroeping zal onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever geschieden. DBIS behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dit uitsluitend ter beoordeling van DBIS, de overeenkomst op te zeggen zonder dat hieraan voor DBIS een verplichting tot schadevergoeding verbonden is. Wel heeft de opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de op grond van de overeenkomst verschuldigde en betaalde prijs. Opzegging zal zo tijdig mogelijk geschieden.
 3. DBIS zal de overeengekomen diensten inzetten op basis van het geldende uurtarief, tenzij in de overeenkomst een vaste prijs of anders is overeengekomen.
 4. DBIS treedt op als bemiddelaar en adviseur en beoogt met de overeenkomsten nimmer zelf een pakketreis aan te bieden aan de opdrachtgever, doch slechts te bemiddelen in de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Engelse School. Slechts in die hoedanigheid kan zij partij zijn bij een driepartijen-overeenkomst tussen de Engelse School en de opdrachtgever in het kader van transparantie van afspraken en ter vervulling van haar rol als adviseur en bemiddelaar.
 5. Geldt de aanmelding voor een aantal personen die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst mede kunnen bepalen.
 6. De opdrachtgever(s) is (zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de inschrijving en de overeenkomst voor hemzelf (henzelve) en voor alle aangemelde personen voortvloeien. Wanneer de opdrachtgever namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met DBIS aangaat, is de opdrachtgever met deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 7. De factuur, voorzien van het factuur en/of reserveringsnummer en afgegeven aan de opdrachtgever, geldt tevens als bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst met DBIS, voor zover opdrachtgever geen door DBIS getekend exemplaar van de overeenkomst heeft ontvangen.
 8. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, wordt de inhoud van de overeenkomst niet bepaald door de door DBIS voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtgever verstrekte brochure of andere schriftelijke informatie. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging van de overeenkomst is de schriftelijke bevestiging van DBIS vereist. DBIS zal de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk uitsluitsel geven.
 9. Bij reservering door of voor een minderjarige dient het inschrijfformulier of de overeenkomst voorzien te zijn van een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s). De school dient bij aanmelding van de scholier hier op toe te zien en toestemming moet op eerste verzoek voor vertrek kunnen worden overgelegd aan DBIS.

 

Artikel 2: De adviesovereenkomst

 1. Voor de advisering door DBIS bij de adviesovereenkomst, wordt een vast honorarium als voorschot in rekening gebracht. Als de advisering leidt tot een plaatsing, wordt de helft van dit bedrag gerestitueerd. Leidt de advisering niet tot een plaatsing, dan blijft het betaalde voorschot verschuldigd.
 2. De adviesovereenkomst met de opdrachtgever heeft als kenmerkende prestatie de advisering van het passende onderwijs en de bemiddeling voor de opdrachtgever en het optreden als vertegenwoordiger van de Engelse school om een overeenkomst tussen de Engelse school en de opdrachtgever tot stand te brengen. Op grond van de door opdrachtgever met de Engelse school te sluiten overeenkomst, zal de opdrachtgever c.q. de scholier worden geregistreerd bij de Engelse school en daarmee een recht verwerven op verblijf en onderwijs conform die overeenkomst (plaatsing), waarbij de scholier zich aan de bepalingen en (gedrags-)regels van de Engelse school dient te conformeren.
 3. Indien de adviesovereenkomst als zakelijke overeenkomst kwalificeert en niet als een overeenkomst met een consument wordt voor zover dit aan de orde zou zijn de toepasselijkheid van de Richtlijn voor zover rechtens mogelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: Betaling

 1. DBIS is bevoegd om voor haar diensten tevens digitale facturen (e-factuur) per e-mail aan de opdrachtgever te sturen die daar hierbij toestemming voor geeft.
 2. Betaling van hetgeen opdrachtgever aan DBIS is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening, door girale overboeking op een door DBIS aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro.
 3. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden binnen veertien dagen na de factuurdatum en in alle gevallen tenminste zeven dagen voor vertrek naar de Engelse school.
 4. Bij niet tijdige betaling is DBIS bevoegd is over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente (als bedoeld in artikel 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die DBIS dient te maken voor de inning van het/de bedrag(en) die opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van opdrachtgever. Bij betalingsverzuim door de opdrachtgever is DBIS bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van DBIS daartoe aanleiding geeft, is DBIS gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door DBIS te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is DBIS gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan DBIS, uit welke hoofde ook, is verschuldigd, direct opeisbaar.
 6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van hetgeen uit hoofde van de opdracht aan DBIS verschuldigd is.

 

Artikel 4: Prijs en brochure(s)

 1. Een gepubliceerde prijs geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. De prijs is exclusief btw en overige belastingen en heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Een gepubliceerde prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, en belastingen, zoals deze DBIS bekend waren op de datum van het ter perse gaan van de brochure/prospectus, offerte of andere schriftelijke informatie.
 3. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen houdt DBIS zich het recht voor tot wijziging van de prijs waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen vóór de dag van vertrek, mededeling wordt gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen prijs gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 15% van de prijs en tevens meer dan € 70, – per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden – echter uitsluitend binnen zeven werkdagen na ontvangst van bedoelde mededeling.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in de brochure en andere schriftelijke informatie van DBIS binden DBIS niet. DBIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven, ook indien zij onvolledige en onjuiste informatie weergeven.
 5. Indien het aantal scholieren in een niveau – lesgroep minder dan de helft is dan wat in de van DBIS afkomstige publicaties staat aangegeven als maximum, behoudt DBIS, c.q. de Engelse school het recht voor om het aantal lesuren evenredig te beperken. Als het minimum aantal scholieren niet wordt behaald heeft DBIS c.q. de Engelse school het recht de les te annuleren.

 

Artikel 5: Documenten en bescheiden

 1. De scholier dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit te zijn van de nodige documenten zoals een paspoort, de vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. De gevolgen van het gemis van de nodige documenten komen geheel voor zijn of haar rekening en voor die van de opdrachtgever(s). Voor scholieren die de Nederlandse nationaliteit niet hebben, dient door de opdrachtgever(s) dan wel de scholieren zelf extra zorg betracht te worden in verband met afwijkende toepasselijke regelgeving.
 2. De benodigde bescheiden zullen in de regel tenminste 7 dagen vóór het vertrek aan de opdrachtgever worden toegezonden, mits tijdig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 

Artikel 6: Wijziging door de opdrachtgever

 1. Tot 28 dagen vóór de datum van aanvang van de uitvoering van de overeenkomst kan de opdrachtgever om wijziging van de overeenkomst verzoeken. Onder wijziging wordt mede begrepen vervanging van een aangemelde scholier. Voor zover mogelijk – mede in het licht van de door DBIS gemaakte afspraken met het betrokken instituut en afspraken ter zake van de verblijfsaccommodatie ter plaatse – wordt door DBIS getracht aan dit verzoek te voldoen, onder voorwaarde dat de extra behandelkosten door de opdrachtgever worden betaald.
 2. Afwijzing van het verzoek wordt met redenen omkleed. Wordt het verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als annulering van de overeenkomst. De annuleringsbepalingen (artikel 7) zullen in dat geval van toepassing zijn.

 

Artikel 7: Annulering door de opdrachtgever

 1. DBIS sluit geen annulerings- of reisverzekering voor opdrachtgever. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn bij elke annulering van de overeenkomst ongeacht de oorzaak of reden en los van de eventuele annuleringskosten die aan de Engelse school zijn verschuldigd, de volgende kosten verschuldigd aan DBIS, waarbij het overige wordt gerestitueerd aan de opdrachtgever. Van het totaal door DBIS aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag: • 50% bij meer dan 30 dagen voor vertrek. • 70 % bij 30 tot 21 dagen voor vertrek. • 80 % bij 21 tot 11 dagen voor vertrek • 100% vanaf 10 dagen voor vertrek (of bij afwezigheid op de dag van vertrek). Na vertrek, c.q. aanvang van het verblijf op de Engelse school wordt bij terugtrek of annulering niets vergoed.
 2. a. Het annuleren van de overeenkomst voor een deel van de scholieren die gezamenlijk de accommodatie op de Engelse school hebben geboekt, geldt als annulering van de gehele overeenkomst zodat voor alle scholieren de bedragen, zoals bedoeld in voorgaande leden, dienen te worden betaald. b. Indien voor de overblijvende scholier(en) met DBIS een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten zal voor hem (hen) de prijs van toepassing zijn, zoals vermeld in de nieuwe overeenkomst. c. Geldt deze nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak, dezelfde accommodatie, dan worden de voor de overblijvende scholier(en) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe prijs (prijzen).

 

Artikel 8: Wijziging en annulering door DBIS

 1. DBIS behoudt zich het recht voor om in situaties van te weinig deelname, overmacht, alsmede omstandigheden die van invloed zijn op de kwaliteit of uitvoering van de aangeboden accommodatie en/of reis en die buiten de schuld van DBIS liggen de overeenkomst te wijzigen of te annuleren.
 2. Indien DBIS de overeenkomst annuleert wegens annulering van de scholier of de school is zij in geen geval jegens de Engelse school tot meer gehouden, dan 75% van hetgeen waartoe de school of de scholier jegens DBIS is gehouden aan annuleringskosten.
 3. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers heeft het DBIS het recht scholieren te selecteren.

 

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst en wijziging door derden

 1. DBIS is slechts verantwoordelijk voor de advisering en de bemiddeling van het onderwijs bij de Engelse school. Indien sprake is van een driepartijen-overeenkomst tussen DBIS, de opdrachtgever en de Engelse school verzendt DBIS aan opdrachtgever haar eigen factuur op grond van deze overeenkomst voor de door haar verleende diensten. De Engelse school factureert de opdrachtgever haar eigen diensten op grond van deze overeenkomst. Indien sprake is van een driepartijen-overeenkomst tussen DBIS, de opdrachtgever en de Engelse school, is DBIS slechts partij in haar rol als adviseur en bemiddelaar. Met uitzondering van de verplichtingen op grond van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, is DBIS niet verantwoordelijk jegens de opdrachtgever voor de wijze waarop de Engelse school uitvoering geeft aan haar verplichtingen (op grond van de driepartijen-overeenkomst). De opdrachtgever dient zich rechtstreeks tot de Engelse school te wenden voor klachten over de uitvoering van de overeenkomst door de Engelse school en eventuele ongevallen c.q. calamiteiten waarvoor de Engelse school aansprakelijk is. Voor zover noodzakelijk kan DBIS medewerking verlenen aan overdracht van rechten aan de scholier om zijn aanspraken geldend te kunnen maken jegens de Engelse school, bijvoorbeeld ook in het geval van een door DBIS ten behoeve van de opdrachtgever bij de Engelse school bedongen.
 2. DBIS is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, verblijf en/of accommodatie van de Engelse school en/of vervoersovereenkomst daar slechts als tussenpersoon/bemiddelaar wordt opgetreden.
 3. Alhoewel DBIS niet aansprakelijk is voor wijzigingen zoals bedoeld in voorgaand lid zal in geval van wijzigingen vrij van kosten desgevraagd bemiddelend worden opgetreden.

 

Artikel 10: Vervoer

 1. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, is het vervoer naar de Engelse school en retour door opdrachtgever zelf te regelen. Indien de Engelse school in de overeenkomst vervoer aanbiedt, is slechts de Engelse school aansprakelijk voor een correcte uitvoering van dit vervoer en in geen geval DBIS in haar rol als bemiddelaar en adviseur.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. DBIS kan ten behoeve van de opdrachtgever(s) met derden overeenkomsten sluiten voor opleidingen en overige dienstverlening, zoals huisvesting, i.v.m. de opleidingen. DBIS stelt daarbij in feite de programma’s vast als tussenpersoon tussen de deelnemers en de dienstverleners. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten wordt door DBIS uit de aard der zaak geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij DBIS ter zake van de keuze van bepaalde instituten en/of verblijfsaccommodatie opzet of grove schuld te verwijten valt. Evenmin aanvaardt DBIS aansprakelijkheid in het geval de opdrachtgever geen reis- en of annuleringsverzekering heeft afgesloten/laten afsluiten. DBIS zal zich inspannen om te bemiddelen in geval van problemen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande overeenkomsten.
 2. DBIS kan noch gedeeltelijk noch geheel aansprakelijk gehouden worden in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de overeenkomst als dit toe te schrijven is aan de opdrachtgever, of er sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan alle gebeurtenissen waarop DBIS geen invloed kan uitoefenen, zoals stakingen, natuurrampen, aanslagen etc. Voor schade geleden door opdrachtgever(s) en/of scholier(en) welke het gevolg is van buiten de macht of invloed van DBIS gelegen omstandigheden, is DBIS niet aansprakelijk.
 3. Onverminderd het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel zal de aansprakelijkheid van DBIS steeds beperkt zijn tot de reeds door de opdrachtgever betaalde prijs op grond van de betreffende overeenkomst en voor zover aan de orde teruggerekend tot de prijs betaald voor de gelaedeerde individu of deel van de groep, dan wel de wettelijk minimaal bepaalde aansprakelijkheid indien dit hoger is dan voornoemde bedragen.

 

Artikel 12: Verzekeringen

 1. Elke opdrachtgever en scholier/deelnemer moet in het bezit zijn van een EHIC-kaart (European Health Insurance Card). De Europese overeenkomsten voorzien in de vergoeding of de teruggave van medische kosten. Als de deelnemer aan een chronische ziekte lijdt (en algemener alle ziekten of medische verplichtingen die voor zijn vertrek naar het gastland aanwezig zijn), worden de medische incidenten die zich aandienen tijdens het verblijf en een direct resultaat zijn van deze ziekte, mogelijk niet gedekt door de afgesloten zorgverzekering. U moet een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de scholier.

 

Artikel 13: De positie van de scholier

 1. De opdrachtgever en de scholieren zijn aansprakelijk voor schade door hen zelf veroorzaakt bij de Engelse school of derden tijdens de uitvoering van de overeenkomst. DBIS is niet aansprakelijk jegens de Engelse school of derden voor deze schade. Opdrachtgever vrijwaart DBIS voor enige (vermeende) aanspraak van de Engelse school of derden voor dergelijke schade door de opdrachtgever en/of scholieren veroorzaakt.
 2. De scholier(en) die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door DBIS van voortzetting worden uitgesloten. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Het is de scholier(en) tenzij meerderjarig strikt verboden om te roken of alcohol te drinken gedurende het gehele verblijf aan de Engelse school en dit geldt voor alle programma’s van DBIS. Hier wordt in geen geval van afgeweken. Indien de scholier meerderjarig wordt gedurende het verblijf, dient hij zich hier echter nog steeds aan te houden tot zijn terugkomst in Nederland. Het bezitten en/of de consumptie van drugs is vanzelfsprekend verboden. Lid 2 is van toepassing.
 4. Elke jongere dient zich nauwgezet aan de huis- en schoolregels van de Engelse school en/of het gastgezin/huisouders te houden. Het is de scholier(en) niet toegestaan om uit te gaan zonder de toestemming van het gastgezin. Lid 2 is van toepassing.
 5. Bij afwezigheid of te laat komen van de scholier(en) bij de lessen zal geen terugbetaling worden gedaan. Evenmin kunnen periodes van afwezigheid worden gecompenseerd door gratis verlenging van de lessen. Op officiële feestdagen worden geen lessen gegeven. Deze lessen worden ook niet later ingehaald.

 

Artikel 14: Klachten

 1. Gefundeerde klachten dienen meteen gemeld te worden bij het secretariaat van de Engelse school. Indien de Engelse school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de school en /of de scholier onverwijld contact op te nemen met DBIS, zodat DBIS zich in verbinding kan stellen met de Engelse school ter bemiddeling (vrij van kosten), bij gebreke waarvan DBIS na terugkomst hierop niet aangesproken zal kunnen worden door de school of de scholier.
 2. Klachten over de bemiddeling dienen in ieder geval binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij DBIS te worden ingediend op straffe van verval van rechten. DBIS neemt deze klachten op de kortst mogelijke termijn in behandeling via haar klachtenfunctionaris. Zijn gegevens zijn: info@dbinternationalstudy.com:

 

Artikel 15: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met DBIS en daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. DBIS is echter gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde Rechter in de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

 

Artikel 16 Privacy

 1. Conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) neemt DBIS uw privacy zeer serieus. De deelnemer heeft het recht op inzage, rectificatie en vergetelheid wat betreft informatie over de betreffende. Ten behoeve van de reserveringen, registraties bij de Engelse school en de financiële afwikkelingen, zijn uw persoonsgegevens van belang voor onze administratie. De gegevens zijn door u aan ons verstrekt. DBIS gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van activiteiten. U kunt ons privacy beleid op de website van DBIS raadplegen.Versie Mei 2019